L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Логопед

Логопедът е терапевт, учител, възпитател, но най- вече е приятел!

Нашата цел е да определим проблема, който възпрепятства нормалното езиково-говорно развитие и да намерим най- прекия и приятен начин за неговото отстраняване. Терапията е различна при всеки отделен случай, тя е съобразена не само с типа нарушение, но и с индивидуалните темпове на усвояване и развитие на детето.

Организираната и навреме проведена логопедична терапия гарантира по-бързото преодоляване на езиково-говорното и комуникативно нарушение. Това от своя страна не позволява проблема да се усложни и да доведе след себе си съпътсващи дефицити в развитието на познавателните процеси, а също така и на личностното развитие на детето. Правилното усвояване на устната реч е превантивна мярка за овладяване на процесите- четене и писане.

Терапевтичният процес е с различна продължителност, в зависимост от тежестта на логопедичния проблем, както и от мотивацията на съответното дете.

Важно е да се каже, че логопедът и семейството трябва да работят заедно и да съставят екип, който да върви в една посока, с цел по-бързото преодоляване на проблема при детето.

Екипната работа е най-прекият път за постигане на висока ефективност на корекционния процес!

Диагностика

След направеното обследване от страна на логопеда, се изготвя терапевтична програма съобразена индивидуално с потребностите на детето.Родителите, разбира се , подпомагат процеса и при желание присъстват на терапевтичните сесии.

Диагностичният процес протича чрез извършване на пълно логопедично изследване (в рамките на един или повече логопедични часа, според нуждите и индивидуалните характеристики на детето). Логопедичното обследване включва:

  • сваляне на лична и фамилна анамнеза
  • запознаване с документи (при наличие на такива)
  • невропсихологично изследване
  • логопедично становище и диагноза

Терапия – терапевтичният процес се извършва в индивидуални сесии с децата,  – 45мин. Времетраенето на занятието и терапевтичните подходи са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на детето. Водещо за подбора на задачите и методите, е емоционалното състояние на детето, нервопсихологическото му развитие, способностите му, възрастта, тежестта на нарушението.

Котерапия – след приключване на всяко логопедично занятие се провежда консултиране на родителите, за това как е протекло то (занятието), както и се дават подробни инструкции за работа вкъщи .

Терапия

Терапия – терапевтичният процес се извършва в индивидуални сесии с децата,  – 45мин. Времетраенето на занятието и терапевтичните подходи са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на детето. Водещо за подбора на задачите и методите, е емоционалното състояние на детето, нервопсихологическото му развитие, способностите му, възрастта, тежестта на нарушението.

Ко- терапевти

След приключване на всяко логопедично занятие се провежда консултиране на родителите, за това как е протекло то (занятието), както и се дават подробни инструкции за работа вкъщи .