Веселина Тонева е завършила специалност „ Логопедия“ през 2013 година в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в помощно училище с деца с разнопосочни дефицити и нарушения.Има умения да общува с вербални и невербални деца и ученици в различни възрасти. Професионалните й интереси са свързани както с артикулационните и специфичните езикови нарушения, така и с деца от аутистичния спектър , деца с умствена изостаналост и множество увреждания. Обучена е в теста за фонологично осъзнаване /КТФО – превенция на дислексия/ на гл. ас. д­р Катерина Щерева. Присъствала е на редица обучения, конференции и тренинги. Преминала е стаж в ТОЦ „Пумпелина“ през 2013 година . Като допълнителна квалификация Веселина Тонева е дипломиран магистър логопед ,,Комуникативни нарушения на развитието’ в СУ „Св. Климент Охридски“.

To Top