група за деца със специални образователни потребности

Групи за деца със специални образователни потребности

Терапевтичен кабинет ,, Лина “ от дълго време работи с деца , които имат различни затруднения в обучителния процес. През тази учебна година насочваме вниманието си към подкрепата на тези деца и техните родители, както и към подпомагането на обучителния процес в училище. Искаме да съдействаме за по- цялостното изпълнение на задачите, залегнали в изготвените […]

Read More

Вредните навици в ранна детска възраст

Особено важна причина за забавено езиково-говорно  развитие, това са зъбно-челюстните деформации.   Доказана е връзката между липсата на реч и някои вредни навици , които са етиологичен фактор. Тези действия от страна на детето водят след себе си последици , като изкривена захапка, отворен прикус (отворена захапка ), вял -трудноподвижен език , отслабване на оралната […]

Read More

Развитие На Речта

Речта Етапи на нейното развитие   Речта е средство за комуникация между хората. Чрез нея всяко човешко същество предава информация , мисъл и емоция. Да общуваш с другите, водещо е желанието да създадеш контакт с тях, но също да имаш средствата да го направиш. Още преди самото раждане зародишът е във връзка с външния свят и […]

Read More

Езиково- говорни нарушения

Нарушенията на говора се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика. Обикновенно най- честите проблеми са с артикулацията на звкове от късния онтогенезис ( р, л, с, з, ц, ч, ш, щ ) За правилното им произнасяне се изисква добре развито слухово възприятие , внимание , прецизни координациони движения на долната челюст , устни […]

Read More
хиперактивност-блог-

Хиперактивност и дефицит на вниманието

Синдромът на хиперактивност и дефицт на вниманието (ХАДВ) не е новост за медицината, и в частност и за логопедията. Самият термин визира симптоматиката на нарушението, без да се концентрира върху неговия генезис. Синдромът на ХАДВ е класифициран в Американския диагностичен и статистически нарчник DSM-IV и в Международната класификация на болестите МКБ-X.   Синдромът на хиперактивност […]

Read More
специфични обучителни трудности

Специфични обучителни трудности

                            Какво се разбира под специфични обучителни трудности ? Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне […]

Read More
To Top