L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Ден: 08.10.2016

2016-10-08
Развитие На Речта

Речта Етапи на нейното развитие   Речта е средство за комуникация между хората. Чрез нея всяко човешко същество предава информация , мисъл и емоция. Да общуваш с другите, водещо е желанието да създадеш контакт с тях, но също да имаш средствата

2016-10-08
Езиково- говорни нарушения

Нарушенията на говора се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика. Обикновенно най- честите проблеми са с артикулацията на звкове от късния онтогенезис ( р, л, с, з, ц, ч, ш, щ ) За правилното им произнасяне се изисква

2016-10-08
Хиперактивност и дефицит на вниманието

Синдромът на хиперактивност и дефицт на вниманието (ХАДВ) не е новост за медицината, и в частност и за логопедията. Самият термин визира симптоматиката на нарушението, без да се концентрира върху неговия генезис. Синдромът на ХАДВ е класифициран в Американския диагностичен

2016-10-08
Специфични обучителни трудности

                            Какво се разбира под специфични обучителни трудности ? Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на