L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Училищна готовност

Всяко дете, навършило календарната възраст за училище, става ученик, но не всяко е достигнало необходимото ниво на  ”училищна зрялост”. Първият учебен ден е голямо предизвикателство за детето, защото попада в нова среда , към него има нови изисквания и то влиза в нова роля. Важно е то да е подготвено емоционално за тези промени, за да намери своето място в групата и да стартира изграждането на своето ,,Аз’’.
Съвременното разбиране и подход към проблема е да се извършва предварителна диагностика на всяко дете, да се открият неговите силни страни, да се „предусетят”  възможните затруднения, за да се  насочат усилията към успешна адаптация и реализация на потенциала на детето.
Практиката сочи, че често  някои деца да изпитват трудности  с успешното усвояване на различни области от учебния материал. Това се дължи се на различни причини, като  по-голямата част от тях могат да се  избегнат  с ранна диагностика и своевременна и адекватна терапевтична и корекционна работа.
Ето някои от насоките, в които се обследва детето и се отчитат неговите възможности:
Езикови и говорни умения – детето има експресивни и импресивни езикови умения, отговарящи на възрастта, следва и изпълнява сложни индтрукции, отговаря и задава въпроси, разбира и пресъздава истории, запомня герои и сюжети, извлича поука, говори със завършени и логически свързани изречения, може да определя мястото на звукове в рамките на думата, започва да прави звуково-буквен анализ, разпознава някои букви, може да преписва дума или изречение (дори да не разбира какво пише), знае, че думите имат конкретно значение, определя мястото на буквите в думата ,изговаря правилно всички звукове, речта му е разбираема за околните.
Математически умения – може да брои, разпознава цифри, сравнява величини, разпознава и създава последователности, използва количествени понятия, открива разлики във форми и противоположности, може да обедини обекти по общ признак, сортира обекти.
Социални умения – може да казва собственото си име и адреса си, адаптира се към непознати условия, справя се с промени, кооперативно е с други деца и възрастни, спазва правила, изчаква ред, може да се занимава в група, може да се справи със задача самостоятелно, показва умения за решаване на проблеми, изразява свободно желанията си и иска помощ, може да бъде ангажирано във въображаема или символична игра с други деца, проявява желания за учене и любопитство.
Груби и фини моторни умения – радва се на физически упражненения  и занимания на открито и закрито, може да скача, тича, рита, катери, хваща, балансира, може да се обслужва само (обува, облича, храни, ходи до тоалетна), може да реже с ножица, борави добре с малки предмети, може да използва молив, химикал и четка.

Leave a Comment