L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Специфични обучителни трудности

 

                          Какво се разбира под специфични обучителни трудности ?

Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне някакви пречки при усвояване на учебния материал. Деца на една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното си развитие. Тези различия изпъкват особено ярко в първите години в училище. И все пак съществува една група деца, за които проблемите с ученето са не просто инцидентно или периодично явление. При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение.
Как да разберем дали детето получава слаби оценки в училище, просто защото в момента вниманието му е погълнато от нова компютърна игра, или става въпрос за патологични прояви, които не могат да бъдат ликвидирани с традиционните подходи?
Паралелно с логопедичната интервенция е препоръчително да се проведе консулт с педиатър /или друг специалист/, за да се установи дали трудностите на детето не са предизвикани от физически проблем със слуха, зрението или мозъчното функциониране. Наложително е и психологическо тестиране, което може да се проведе от училищния психолог. От особена важност е да се установят благоприятни отношения с учителите и персонала на училището, да се осигури тяхното сътрудничество, за да се открият начини детето да се адаптира и да работи съобразно разстройството си.
Ето най-често срещаните симптоми:

 •  нарушена ориентация за ляво и дясно;
 •  трудности при запомнянето на неща, имащи точно определена последователност – дните на седмицата, месеците, пръстите на ръката, азбуката, таблицата за умножение и др.
 • трудности при подреждане на нещата в последователност;
 • нарушена ориентация във времето – не разбират разликата между ”преди това” и ”след това”, ”скоро” и ”отдавна”, трудно се ориентират по часовник, трудно управляват времето си;
 • трудности в следването на инструкции;
 • лош контрол на движенията;
 • трудности с фокусирането на вниманието, слаба концентрация;
 • езикови затруднения – ограничен речник, сериозни трудности при цели свързани изказвания, трудно овладяване на граматичните правила и др.;
 •  трудности с математиката – трудно четене на числа и разбиране на математическите знаци и термини, затруднения при решаване на устни задачи, огледално писане на цифри и др.;
 •  нарушение на уменията за четене /дислексия/;
 • нарушение на уменията за писане /дисграфия/.

Последните два симптома са всъщност първи по занчимост и заслужават по-обстойно внимание.

Leave a Comment