L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Развитие на децата в детската градина

  Новата учебна година вече е факт! Всички ученици и техните родители посрещат новите предизвикателства и се стремят да постигат максимални резултати.
Не само учениците в училище имат учебници и трябва да постигат резултати, най-малките ,,ученици” от детската градина също !
Какви са очакванията на учителите към най-малките, какво трябва да знаят в края на учебната година и какви нови умения трябва да бъдат придобити?
Разделихме децата по групи както са в учебното заведение, това са основните знания и умения, които децата придобиват още в детската градина.

Деца от 1-ва група
Речник, свързана реч, гр.правилна реч:

 • назоваване на името си и възрастта
 • назоваване на имената на членове от семейството
 • разбира и употребява стандартни думи, комуникира
 • поздравява, благодари, извинява се
 • образува правилно множествено число
 • борави си с прости изречения

           Възприемане на литературно произведение

 • слуша кратки приказки
 • назовава литературни герои
 • разбира съдържанието на кратки приказки

           Количествени отношения

 • брои до три-пет
 • различава едно и много
 • сравнява предметни групи

             Измерване

 • практически изследва височината на предметите
 • определя равни по височина предмети

             Пространствени отношения

 • определя мястото на предметите спрямо собственото си местоположение

( горе, долу, отпред, отзад)
Времеви отношения

 • разпознава и назовава- ден и нощ
 • има представа за годишните сезони

             Равнинни фигури

 • има представа за кръг, квадрат, триъгълник
 • назовава фигура

Деца от 2-ра група
Речник, свързана реч, граматично правилна реч:

 • назоваване на роднински връзки
 • назоваване на имената на възрастните в ДГ
 • разбира инструкции, дава обяснения за своите действия
 • участва в диалог
 • описва играчки по цвят, големина и предназначение
 • назовава предмети, явления, лица и събития
 • говори за събития в миналото и бъдещето
 • съставя въпросителни изречения

           Възприемане на литературно произведение

 • възприема гатанки, римушки, стихотворения и приказки
 • задава въпроси, свързани с художествен текст
 • определя ролята на героите от познато литературно произведение и изразява отношението си към постъпките им

         Количествени отношения

 • брои до пет и отброява предмети до пет
 • определя реда на обект в редица
 • сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече и по-малко

            Измерване

 • назовава и показва дължината на предметите (къс, по-дълъг, по-къс)
 • подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина

           Пространствени отношения

 • определя мястото на предметите спрямо собственото си местоположение

като използва близо и далеч
– ориентира се по основни посоки, като използва напред, назад, нагоре и надолу
Времеви отношения

 • разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обяд, вечер и нощ
 • назовава годишните сезони

           Равнинни фигури

 • назовава кръг, квадрат, триъгълник
 • дава примери за познати фигури, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник


Деца от 3-та група
         Речник, свързана реч, гр.правилна реч:

 • назоваване на държавата, града и улицата, на която живее
 • разбира и взема участие в разговори по познати теми
 • проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника си
 • описва подробно предмет или явление
 • описва качества и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения
 • съгласува по род, число прилагателните и съществителните
 • използва прости разширени изречения
 • прави разлика между дума и изречение
 • произнася правилно думи с фонетични и правоговорни особености
 • определя броя на звуковете в думата
 • развита графомоторика

           Възприемане на литературно произведение

 • възприема кратки произведения от художествената литература
 • описва според основните моменти в произведението литературните герои
 • разпознава епизод от познато литературно произведение

Количествени отношения

 • брои до 10 в прав ред
 • определя реда на обект в редица от 5 предмета
 • определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото

             Измерване

 • назовава и показва широчината на предметите
 • подрежда пет предмета във възходящ или низходящ ред по височина или дължина

               Пространствени отношения

 • определя мястото на предметите в пространството , като използва съседство, вътре, вън
 • установява пространствени отношения между обекти (между два обекта, между повече обекти, на всеки спрямо всеки)
 • определя посоките- нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно
 • назовава частите на собственото си тяло ( лява/ дясна ръка, ляв/ десен крак, ляво и дясно ухо, око)

Времеви отношения

 • разпознава редуването на три денонощия ( вчера, днес и утре)
 • ориентира се в последователността на сезоните
 • разбира информацията , която съдържа календара

                 Равнинни фигури

 • различава и назовава правоъгълник
 • комбинира познати геометрични фигури
 • продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури

Деца от 4-та група
Речник, свързана реч, гр.правилна реч:

 • назоваване на точния си адрес
 • притежава необходимия речник за описване на места, посоки, описва “маршрут” до вкъщи
 • разбира основния сюжет в различни познати текстове
 • съставя кратък описателен текст
 • разказва случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси
 • разбира и използва думи с абстрактно значение
 • употребява думи и изрази, използвани в градината и в медиите
 • разказва кратки истории, като използва подходящ “времеви речник”
 • конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа
 • различава изречение от текст
 • определя звука в начална позиция, средисловие и краесловие
 • начални графични умения
 • разпознава и назовава графични знаци

           Възприемане на литературно произведение

 • възприема произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра и киното
 • илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения
 • определя от илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение

Количествени отношения

 • брои до 10 в прав и обратен ред, отброява предмети до 10
 • определя реда на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото
 • сравнява броя на обектите в две множества
 • подрежда редицата на числата до 10
 • основни умения за прибавяне и отнемане (+, -)

           Измерване

 • сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина
 • подрежда предмети във възходящ или низходящ ред по височина, дължина и ширина
 • сравнява тежестта на предметите по време на игра, като използва лек и тежък

             Пространствени отношения

 • определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено)
 • определя взаимното разположение на обектите ( над, под, пред, зад, до, върху, на и др.)
 • описва пространствено разположение на два предмета един спрямо друг, като използва отляво, отдясно)
 • използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения ( надясно/ наляво, нагоре/ надолу, отпред/ отзад, близко/ далеч, по-рано/ по-късно, редом, по средата , отпред вляво и др.)

Времеви отношения

 • подрежда дните на седмицата и тяхната последователност
 • познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон
 • познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето

               Равнинни фигури

 • свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури
 • моделира по образец познати геометрични фигури
 • графично възпроизвежда геометрични фигури

 Представихме Ви примерни ориентири за развитието на децата в детската градина. Разбира се, възможно е някои деца да ги усвоят по- късно от други или едно дете да покрива повече умения от друго. Известно е, че всяко дете е различно и се развива със свои собствени темпове, при някои малчугани е необходимо повече време, за да успее да обработи информацията и да развие новите умения!